Wszystkie pola są wymagane.

Logowanie

Regulamin miniprzedsiębiorstwa

 1. "Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" jest grą edukacyjną w ramach realizacji programu nauczania „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” do przedmiotu ekonomia w praktyce.
 2. Celem działania młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa jest przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz nagradzanie uczniów wykazujących się kreatywnością i przedsiębiorczością.
 3. Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo jest zorganizowane na wzór spółki jawnej; nie jest prawdziwą spółką jawną.
 4. Wszystkie dokumenty wykorzystywane przez miniprzedsiębiorstwo (faktury, rejestry zakupów/sprzedaży VAT, PKPiR i inne druki) opatrzone są napisem „gra edukacyjna”.
 5. Założenie młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa wymaga zgody dyrektora szkoły.
 6. Udziałowcem miniprzedsiębiorstwa może zostać uczeń szkoły ponadgimnazjalnej realizującej program nauczania „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” po potwierdzeniu zgłoszenia pisemną deklaracją. W przypadku uczniów niepełnoletnich wymagana jest również zgoda rodziców/prawnych opiekunów.
 7. Wszyscy uczestnicy programu są współwłaścicielami (wspólnikami) spółki.
 8. Liczba wspólników miniprzedsiębiorstwa powinna wynosić 6-15 osób.
 9. Uczniowie zarządzają miniprzedsiębiorstwem, korzystając z pomocy konsultantów - przedstawicieli biznesu.
 10. Nad całością działań miniprzedsiębiorstwa czuwa nauczyciel.
 11. Wysokość udziału wspólnika miniprzedsiębiorstwa jest ustalana przez wspólników, jednak nie może być większa niż 100 zł.
 12. Możliwą formą powiększenia funduszu, którym dysponują wspólnicy, jest pożyczka udzielana przez radę rodziców szkoły.
 13. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 2/3 wysokości zebranych udziałów. W celu uzyskania takiej pożyczki miniprzedsiębiorstwo powinno przygotować biznesplan, ze szczególnym uwzględnieniem planu finansowego, a także określeniem warunków spłaty pożyczki. W razie wystąpienia na koniec działalności straty, pożyczkę będą zobowiązani spłacić w równych częściach wszyscy współwłaściciele spółki.
 14. Miniprzedsiębiorstwo może korzystać z pomocy sponsorów. Warunki tej pomocy określa odrębna umowa, którą w imieniu miniprzedsiębiorstwa zawiera szkoła.
 15. Uczniowie, tworząc młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, muszą zawrzeć umowę spółki w formie pisemnej.
 16. Umowę taką potwierdza nauczyciel - opiekun miniprzedsiębiorstwa.
 17. Uczniowie rejestrują miniprzedsiębiorstwo w terminie do 14 dni od założenia spółki za pośrednictwem platformy internetowej. Rejestracja miniprzedsiębiorstw trwa do końca listopada.
 18. Wspólnicy miniprzedsiębiorstwa wybierają dyrektora naczelnego oraz czterech dyrektorów odpowiedzialnych za pracę poszczególnych działów (dział finansowy, organizacyjny, marketingu oraz produkcji).
 19. Miniprzedsiębiorstwo prowadzi działalność produkcyjną lub usługową.
 20. Wspólnicy mają obowiązek prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z wymogami młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa.
 21. Dochód miniprzedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (podatek liniowy). W celu ustalenia dochodu uczniowie prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów.
 22. Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo jest płatnikiem podatku VAT. Uczniowie zatem prowadzą rejestry zakupów oraz sprzedaży, a także wypełniają deklarację VAT-7.
 23. Wspólnicy są zobowiązani do odprowadzania składek ZUS. Podstawą ich wymiaru jest urzędowa podstawa wymiaru składki ZUS dzielona przez 1000.
 24. Należności z tytułu podatków oraz składek ZUS wpłacane są co miesiąc na konto rady rodziców szkoły, która pełni rolę kas urzędu skarbowego oraz ZUS-u. Wpłaty takiej należy dokonać nie później niż do 15-ego danego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
 25. Miniprzedsiębiorstwo ma obowiązek sporządzenia na platformie internetowej raz w miesiącu raportu z prowadzonej działalności.
 26. Miniprzedsiębiorstwo rozpoczyna działalność między 1 września a 30 listopada, natomiast jego działalność ulega zakończeniu najpóźniej 31 maja, a samo miniprzedsiębiorstwo zostaje zlikwidowane.
 27. Po zakończeniu działalności miniprzedsiębiorstwa, pokryciu wszystkich poniesionych kosztów, jego wspólnicy otrzymują, o ile to możliwe, zwrot wniesionego udziału. Jeżeli po wypłacie udziałów pozostanie nadwyżka fi nansowa, jest ona przekazywana radzie rodziców danej szkoły z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów prowadzących dane miniprzedsiębiorstwo. Nagroda przyznana jednemu wspólnikowi nie może przekroczyć kwoty 760 zł (zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. art. 21 ust. 1 pkt. 68 i 68a.)
 28. W przypadku, gdy wielkość środków finansowych wypracowanych przez miniprzedsiębiorstwo wskazuje, iż w rozliczeniu wysokość nagrody na jednego wspólnika może przekroczyć kwotę 760 zł – nauczyciel zobowiązany jest zakończyć Grę, nakazując wspólnikom zamknięcie działalności miniprzedsiębiorstwa.
 29. Miniprzedsiębiorstwo, kończące działalność, ma obowiązek sporządzenia raportu podsumowującego działalność.

Do pobrania: 

 1. Regulamin (*.pdf)
Zaproszenie na konferencję

Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.

więcej
Prezentacja MINI

więcej