Wszystkie pola są wymagane.

Logowanie

Opis produktu finalnego

Temat innowacyjny: Działania służące zwiększeniu zainteresowania uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Projekty innowacyjne.
Nazwa projektodawcy: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Tytuł projektu: Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo
Numer umowy: UDA.POKL.03.03.04-00-015/10-02 z dnia 9.11.2010
I. Nazwa produktu finalnego
Produktem finalnym jest innowacyjny program nauczania „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” do przedmiotu ekonomia w praktyce wraz pakietem dydaktycznym.

WIĘCEJ>>