Wszystkie pola są wymagane.

Logowanie

Miniprzedsiębiorstwo w szkole

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo jest grą edukacyjną opracowaną do realizacji programu nauczania „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” w ramach przedmiotu ekonomia w praktyce.
Celem działania młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa jest przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz rozwijanie ich inicjatywności i przedsiębiorczości.
W realizacji programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” mogą uczestniczyć uczniowie liceów i techników w ramach zajęć ekonomii w praktyce - przedmiotu uzupełniającego, realizowanego na IV etapie edukacyjnym. Uczniowie niepełnoletni mogą brać udział w Grze za zgodą rodziców (prawnych opiekunów). Istotą Gry jest założenie i prowadzenie miniprzedsiębiorstwa , którego zarządzanie zorganizowane jest na wzór działalności gospodarczej. Założenie młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa wymaga zgody dyrektora szkoły. Wspólnikom w prowadzeniu miniprzedsiębiorstwa pomagają konsultanci biznesowi. Nad prawidłowym przebiegiem zajęć czuwa nauczyciel – opiekun miniprzedsiębiorstwa.
W szkole może działać kilka miniprzedsiębiorstw. Każde z zarejestrowanych miniprzedsiębiorstw otrzymuje nieodpłatnie dostęp do internetowej platformy edukacyjnej umożliwiającej zarządzanie młodzieżowym miniprzedsiębiorstwem.

Istota gry edukacyjnej Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo


Grupa 6-15 uczniów zakłada i prowadzi młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, które jest zorganizowane na wzór spółki jawnej (ale nie jest prawdziwą spółka jawną).
Uczestnicy Gry zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu gry edukacyjnej „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. Uczniowie (wspólnicy miniprzedsiębiorstwa), gromadzą potrzebny kapitał, sporządzają biznesplan, prowadzą badania marketingowe, wybierają produkt (lub usługę), a następnie organizują produkcję oraz sprzedają swoje wyroby (usługi). Praca miniprzedsiębiorstwa zorganizowana jest w czterech działach – marketingu, produkcji, finansów i organizacyjnym. Pracą każdego działu kieruje jego dyrektor, nad całością działalności czuwa dyrektor naczelny. Dyrektorów wybierają wspólnicy. Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo prowadzi dokumentację finansową właściwą dla prowadzenia działalności gospodarczej – podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję VAT-owską, ZUS-owską itp. Wspólnicy robią to z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, jakim jest program Finanse dostępny na platformie internetowej gry edukacyjnej „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.
Miniprzedsiębiorstwo płaci podatki zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami, zaś składki ZUS naliczane są od rzeczywistej urzędowej podstawy pomniejszonej 1000 razy. Rolę kas urzędu skarbowego i ZUS-u pełni rada rodziców danej szkoły. Dokumentację finansową miniprzedsiębiorstwa uczniowie prowadzą z wykorzystaniem programu Finanse dostępnego na platformie internetowej gry edukacyjnej „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.
Po zakończeniu działalności miniprzedsiębiorstwa, jeżeli po zwrocie udziałów pozostanie nadwyżka finansowa, jest ona przekazywana radzie rodziców danej szkoły z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów, którzy prowadzili młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.


Do pobrania:

  1. Miniprzedsiębiorstwo w szkole (*.pdf)
Zaproszenie na konferencję

Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.

więcej
Prezentacja MINI

więcej