Wszystkie pola są wymagane.

Logowanie

Program nauczania

Podstawa prawna:

Podstawą opracowania programu "Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo", stanowiącego realizację treści nauczania przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce, jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 977).

Wstęp

Niezwykle istotny punkt odniesienia przy tworzeniu koncepcji programu "Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" stanowi Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).W dokumencie tym definiuje się kompetencje kluczowe jako „te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia”[1].

W „Zaleceniu…” wskazano osiem kompetencji kluczowych:

  1. porozumiewanie się w języku ojczystym,
  2. porozumiewanie się w językach obcych,
  3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
  4. kompetencje informatyczne,
  5. umiejętność uczenia się,
  6. kompetencje społeczne i obywatelskie,
  7. inicjatywność i przedsiębiorczość,
  8. świadomość i ekspresja kulturalna.

Drugim dokumentem o istotnym znaczeniu dla koncepcji programu "Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" jest podstawa programowa przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce. Wskazany w niej został cel kształcenia - „nabycie umiejętności przeprowadzenia kompletnej realizacji przedsięwzięcia: od pomysłu, przez przygotowanie planu, wdrożenie go, aż do analizy efektów”. Zalecaną metodą realizacji tego celu jest metoda projektu.

Te dwie przesłanki – konieczność wyposażania uczniów w kompetencje kluczowe będące podstawą sukcesów życiowych każdego człowieka oraz zalecany w podstawie programowej cel i proponowana metoda - spowodowały, że program koncentruje się na kształtowaniu kompetencji inicjatywność i przedsiębiorczość. Taki wybór otwiera szeroką perspektywę dla realizacji celu „nabycie umiejętności przeprowadzenia kompletnej realizacji przedsięwzięcia” oraz wdrażania do praktyki edukacyjnej metody projektu.

Kompetencje inicjatywność i przedsiębiorczość oznaczają zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn. Obejmują one kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów.

Kształtowanie kompetencji rekomendowanych w „Zaleceniu…” wymaga od szkoły wyjścia poza schemat: zadane, wyuczone, sprawdzone. Uczniowie muszą być stawiani w sytuacjach problemowych. Rozwiązując je samodzielnie, będą doskonalić umiejętności i kształtować oczekiwane postawy.

Z tego powodu w programie "Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" główny akcent przeniesiono ze zdobywania wiadomości na kształtowanie umiejętności, pobudzanie ucznia do aktywności, a także samodzielnego i kreatywnego myślenia. Nadrzędną rolę przypisano zatem celom kształcenia i wychowania, które w całym procesie edukacyjnym są wyznacznikiem treści nauczania, służących osiąganiu tychże celów. Wynika stąd ważna cecha programu – położenie nacisku na nauczanie przez działanie, z zastosowaniem metody projektu.

Niniejszy program został tak skonstruowany, aby nauczyciel wykorzystał w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności zdobyte przez uczniów na wcześniejszych etapach edukacyjnych, również na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości. Ponadto konstrukcja programu daje możliwość elastycznego doboru szczegółowych celów edukacyjnych w zależności od różnych warunków realizacji programu oraz zróznicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów.


Do pobrania:

  1. Program nauczania (*.pdf)

1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 394/13 Załącznik: Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia

Zaproszenie na konferencję

Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.

więcej
Prezentacja MINI

więcej