Wszystkie pola są wymagane.

Logowanie

Podstawy prawne działalności gospodarczej

Przedsiębiorcą jest osoba podejmująca się we własnym imieniu prowadzenia przedsiębiorstwa, którego celem jest osiągnięcie zysku zależnego od ponoszonych kosztów i uzyskiwanych dochodów. Przedsiębiorca sam lub ze wspólnikami podejmuje ryzyko, zakłada firmę i prowadzi ją, starając się osiągnąć zakładane cele - satysfakcjonujący poziom zarobków, rozwój firmy, zadowolenie klientów, zwiększenie zatrudnienia itp.

Podstawową cechą, którą powinien wyróżniać się przedsiębiorca jest… przedsiębiorczość, czyli gotowość i zdolność do podejmowania nowych problemów oraz rozwiązywania ich w sposób twórczy i nowatorski, umiejętność wykorzystywania pojawiających się szans i okazji oraz elastycznego przystosowywania się do zmieniających się warunków. Dlatego, mimo iż każdy może zostać przedsiębiorcą, nie każdemu udaje się osiągnąć we własnej firmie sukces.

W języku prawniczym prowadzenie przedsiębiorstwa nazywane jest działalnością gospodarczą. Pod pojęciem działalności gospodarczej rozumiemy wszystkie działania, które podejmowane są dla zarobku. Może to być produkcja jakiegoś towaru lub grupy towarów, handel, działalność budowlana lub usługowa, o ile jest w jakiś sposób zorganizowana i wykonujemy ją nie dorywczo, lecz w sposób ciągły.

Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej jest otwarta dla wszystkich, możemy dowolnie otwierać przedsiębiorstwa zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej. Wyjątek stanowią te rodzaje działalności, które wymagają koncesji, specyficznych uprawnień lub wykształcenia (np. lekarz, kancelaria notarialna, ochrona osób i mienia, przewozy lotnicze).

Oto akty prawne, z jakimi powinny się zapoznać osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej:

  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r. Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. „Kodeks spółek handlowych” (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z 2000 r. z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209)
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.)

Do pobrania:

  1. Podstawy prawne działalności gospodarczej (*.pdf)